Skip directly to content

สพม. เขต1 ปฐมนิเทศครูพันธุ์ใหม่

on อ, 10/16/2012 - 16:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.เขต1) รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 และนักเรียนทุนตามโครงการเสริมผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) รุ่นที่ 14 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.เขต1 จำนวน 23 อัตรา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพม.เขต1

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม. เขต1) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอต้อนรับนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือก และมารายงานตัวในวันนี้ ครูพันธุ์ใหม่ ครู สควค. เป็นที่ยอมรับสูงมาก ให้รักษาคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ ผอ.สพม. เขต1 กล่าวถึง การเป็นครูดีนั้น จะต้องมีระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน มีการแต่งกายที่เหมาะสมกับความเป็นครู รักษาเวลา และสร้างศรัทธาให้ผู้ใหญ่ยอมรับ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วงเวลา 2 ปีนับจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความกล้าแกร่งของครูทุกท่าน

และในตอนท้ายนั้น ผอ.สพม.เขต1 ได้อวยพร แก่ครูทุกท่าน ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู สร้างความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆรุ่นต่อไป และขอให้ทุกคนยึดถือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักราชการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ10 ประการ คือ 1.ความสามารถ 2.ความเพียร 3. ความมีไหวพริบ 4.ความรู้เท่าถึงการณ์ 5.ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 6.ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป 7.ความรู้จักนิสัยคน 8.ความรู้จักผ่อนผัน 9.ความมีหลักฐาน และ 10.ความจงรักภักดี

ประเภทข่าวสาร: 

แสดงความคิดเห็น