Skip directly to content

ข่าวสารการศึกษา

สพม.1 ประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557

on ศ, 08/29/2014 - 11:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 64  ประจำปี  2557 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

สพม.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัด

on ศ, 08/29/2014 - 11:33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา  ได้รับเกียรติจากนายธีรทัศน์  โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

คณะผู้บริหาร และ บุคลากร สพม.1 นำเสนอการดำเนินงาน ตามนโยบาย กระทรวงศึกษา ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2557

on อ, 08/26/2014 - 15:27

นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สพม.1 นำนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง สู่โรงเรียนในสังกัด

on อ, 08/26/2014 - 15:25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมแจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง แก่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร และศึกษานิเทศก์ รวม 150 คน โดยคาดหวังหว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผอ. สพม.1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มูลนิธิขงจื่อกรุงเทพแห่งประเทศไทย

on อ, 08/26/2014 - 15:24

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิขงจื่อกรุงเทพแห่งประเทศไทย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามที่มูลนิธิร่มฉัตร

สพม.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนา การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก

on อ, 08/26/2014 - 15:22

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ท่านโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนา การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก และบรรยายพิเศษ ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.สพม.1 นำทีมโรงเรียนในสังกัด เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปี 2557 26 รุ่นแก่ครูสังกัด สพป. และสพม.1ในภาคกลางและตะวันออก สพฐ.

on อ, 08/26/2014 - 15:20

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน้า