Skip directly to content

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาม.1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สพม.1

on จ, 03/30/2015 - 08:56

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยนายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

รับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพม.1 วันแรกคึกคัก

on จ, 03/30/2015 - 08:53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.

สพม. เขต 1 เขต 2 และสพป.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

on จ, 03/30/2015 - 08:51

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม

สพม.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ 2558

on จ, 03/30/2015 - 08:50

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในสังกัด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้หลักสูตรตามที่

สพม.1 เรียกรายงานตัว ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 82 อัตรา

on จ, 03/30/2015 - 08:49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  เรียกรายงานตัวผู้สิทธิ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.1  จำนวน  22 กลุ่มวิชาเอก 82 อัตรา เมื่อวันที่ 16

สพม.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสพท. จาก คณะสตผ.

on พ, 02/11/2015 - 11:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) รับการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 (บางแวก)  โดยมีดร.พีระ รัตนวิจิตร

หน้า