Skip directly to content

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จัดกิจกรรม OIC สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างปัญญา

on อา, 12/20/2015 - 07:06

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จัดกิจกรรม OIC(Opportunity Intellect Career) สร้างโอกาส สร้างปัญญา สร้างอาชีพ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม การมีทักษะในการประกอบอาชีพ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง

ครูผู้ช่วย 122 ราย รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ที่ สพม.1

on อ, 12/15/2015 - 14:13

ว่าที่ร้อยตรี ดร.

โรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมกับวิทยาลัยสยามเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียน

on อ, 12/15/2015 - 14:11

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วยนายบัณฑิต  แท่นพิทักษ์ นางอัจฉรา  มากแก้ว และนางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์

สพม.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ 140 อัตรา

on จ, 11/02/2015 - 14:14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้าง ชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

สพม.1 ดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี2558

on ส, 10/10/2015 - 13:13


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

สพม.1 สัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การประกันคุณภาพภายใน

on ศ, 09/25/2015 - 15:11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่(พ.ศ.2559-2563) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สพม.1 โดยนายธีรทัศน์ โชติรัตน์

สพม.1 พัฒนาครูด้วย DLIT รุ่นที่ 2

on ศ, 09/25/2015 - 15:08

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รุ่นที่ 2 ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หน้า