Skip directly to content

ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

on ส, 02/07/2015 - 14:26

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ.

ผอ.สพม.1 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูและนักเรียน สตรีวิทยา

on อ, 02/03/2015 - 17:08

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและเป็นครูดีในดวงใจของนักเรียน และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

สพม.1 ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ให้ สทศ.

on จ, 02/02/2015 - 17:06

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับกระดาษคำตอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ ทั้ง 6 ศูนย์  พร้อมทั้งส่งให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ผอ.สพม.1 เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3

on อา, 02/01/2015 - 17:02

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในสังกัด สพม.1  ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สพม.1 รับข้อสอบ O-NET จาก สทศ.

on พ, 01/28/2015 - 15:52

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารดำเนินการสอบ O-NET  จำนวน 2 คันรถบรรทุก

สถิติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.1

on อ, 01/27/2015 - 19:38

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ ห้องบริหารงานบุคคล(อาคารหอประชุมพญาไท) สพม.1  
โดยนายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ผอ.สพม.1 เยี่ยม ครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

on อ, 12/30/2014 - 10:45

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เยึ่ยมโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ์พงษ์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ซึ่งเรียนดี มีความสามารถ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

หน้า