Skip directly to content

สพม.1 พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ 2558

on จ, 03/30/2015 - 08:50

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในสังกัด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้หลักสูตรตามที่

สพม.1 เรียกรายงานตัว ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 82 อัตรา

on จ, 03/30/2015 - 08:49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  เรียกรายงานตัวผู้สิทธิ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.1  จำนวน  22 กลุ่มวิชาเอก 82 อัตรา เมื่อวันที่ 16

สพม.1 รับการประเมินการบริหารจัดการสพท. จาก คณะสตผ.

on พ, 02/11/2015 - 11:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) รับการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 (บางแวก)  โดยมีดร.พีระ รัตนวิจิตร

ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี

on ส, 02/07/2015 - 14:26

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ.

ผอ.สพม.1 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูและนักเรียน สตรีวิทยา

on อ, 02/03/2015 - 17:08

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและเป็นครูดีในดวงใจของนักเรียน และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

สพม.1 ส่งกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ให้ สทศ.

on จ, 02/02/2015 - 17:06

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับกระดาษคำตอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ ทั้ง 6 ศูนย์  พร้อมทั้งส่งให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

หน้า